Wszystko to, co powinieneś wiedzieć na temat upadłości konsumenckiej!

Obecnie jedną z możliwości, z której mogą skorzystać zadłużeni konsumenci jest złożenie wniosku o upadłość. Mimo to z tego przywileju korzysta wciąż niewielu dłużników. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego czym jest upadłość konsumencka i jakie zmiany w przepisach upadłościowych przyniósł nowy, 2016 rok. Przeczytaj go koniecznie!

Wobec kogo stosuje się przepisy o upadłości konsumenckiej?

Zacznijmy od tego, że przepisy o upadłości konsumenckiej stosuje się wobec osoby, która w czasie stanu upadłości nie prowadzi ani działalności gospodarczej ani zawodowej. Natomiast podstawą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność, czyli niezdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Jednak w przeciwieństwie do upadłości przedsiębiorcy, w przypadku niewypłacalności konsumenta, nie ma obowiązku złożenia wniosku o upadłości. W związku z tym, aby można było uznać konsumenta za osobę niewypłacalną wystarczy, że posiada on dwa kolejne niespłacone zobowiązania wobec jednego wierzyciela. Musisz wiedzieć, że stan niewypłacalności powstaje z chwilą, gdy zażądał on zapłaty zaległych należności, a ustaje po zawarciu między stronami umowy restrukturyzacyjnej. Musisz być świadom tego, że wtedy już zadłużony konsument nie ma możliwości skorzystania z procedury sądowej, umożliwiającej zapobieżenie niewypłacalności.

Celowe zwiększenie niewypłacalności a oddalenie wniosku o upadłość

Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że złożenie wniosku o upadłość konsumencką nie jest obowiązkiem, a przywilejem, jaki przysługuje dłużnikowi, najistotniejszym elementem procesu niewypłacalności jest zachowanie konsumenta. W związku z tym, jeśli działa on z pokrzywdzeniem wierzycieli, umyślnie, bądź przez niedbalstwo zwiększa swoją niewypłacalność oraz lekkomyślnie zaciąga kolejne zobowiązania, wniosek o ogłoszenie upadłości może być bezwarunkowo oddalony przez sąd.

Umorzenie długu

Generalnie rzecz ujmując okres wykonywania planu spłaty wynosi trzy lata, a w przypadku gdy niewypłacalny konsument nie jest w stanie wywiązać się z wynikających z niego obowiązków, może zostać jednorazowo przedłużony o osiemnaście miesięcy. W przypadku, gdy dłużnik nie ma fizycznej możliwości jego wykonania (na przykład z powodu ciężkiej choroby), sąd może uchylić plan spłaty oraz umorzyć pozostałe zaległe należności. Natomiast w sytuacji, gdy zadłużony dopuści się poważnych jego naruszeń, sąd może odmówić oddłużenia upadłego konsumenta. Dodatkowo sąd ma także możliwość umorzenia długu bez określania planu spłaty w sytuacji, gdy dłużnik nie jest w stanie dokonać jakichkolwiek spłat. Musisz wiedzieć, że w tym przypadku, wszelkie koszty pokrywa Skarb Państwa.

Kategorie: Prawa konsumenta,