Jakie są podstawowe prawa konsumentów?

Przede wszystkim konsument to osoba kupująca jakieś produkty (np. jedzenie, odzież, meble) lub korzystająca z jakiś usług (np. fryzjera, kina, banku, Internetu). Ale nie zawsze, gdy ktoś kupuje towar lub korzysta z jakiejś usługi jest konsumentem. Otóż zgodnie z Kodeksem Cywilnym za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej (nabywającą od przedsiębiorcy towar lub usługę) w celu bezpośrednio nie związanym z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową. Jednak wszystkim konsumentom przysługują podstawowe prawa. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący podstawowych praw konsumentów. Przeczytaj go koniecznie!

Prawo do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa

Zacznijmy od tego, że prawo do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów jest jednym z podstawowych praw konsumentów w Polsce. Otóż artykuł 76 Konstytucji RP stanowi, iż "władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. A zakres tej ochrony określa ustawa, w przypadku ochronny konsumentów mamy do czynienia nie tyle z jedną ustawą co z rozproszonym systemem aktów rangi ustawowej, które łącznie określają zakres ochrony konstytucyjnej.

Odpowiedzialność za produkt

Jeżeli chodzi o odpowiedzialność za produkt to z punktu widzenia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów najistotniejsze znaczenia mają przepisy o tzw. odpowiedzialności za produkt o cechach niebezpiecznych. Musisz wiedzieć, ż w obowiązującym prawie polskim są możliwe dwie drogi dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody spowodowanej przez "produkt niebezpieczny". Otóż pierwsza droga polega na wykorzystaniu ogólnego cywilnego roszczenia odszkodowawczego (artykuł 415 KC). Natomiast druga to skorzystanie ze specjalnie wprowadzonych dla celów ochrony konsumentów do Kodeksu Cywilnego przepisów o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną produktem niebezpiecznym. Głosi o tym artykuł 415, stanowiący ogólną podstawę cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej, jest nad wyraz precyzyjny. Otóż stanowi on, iż "kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia". W związku z tym podstawowymi przesłankami przypisania odpowiedzialności odszkodowawczej, a więc w praktyce zasądzenia odszkodowania, są: 1) szkoda, 2) zawinione działania bądź zaniechanie jakiejś osoby, 3) związek przyczynowy między działaniem bądź zaniechaniem tej osoby a faktem wystąpienia szkody. Ponadto w wyniku nowelizacji Kodeksu Cywilnego, dokonanej w dniu 2 marca 2000 roku wprowadzono do KC obszerny "Tytuł VI. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny".

Kategorie: Prawa konsumenta,