Nie informując kredytodawcy konsument może w każdym czasie spłacić kredyt!

Obecnie kredytobiorca zgodnie z przepisami prawa może spłacić kredyt przed określonym umownie terminem i nie ma obowiązku informowania o tym kredytodawcy. Innymi słowy oznacza to, ze nie można uzależnić wcześniejszej spłaty od uprzedzenia o takim zamiarze. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący spłacania kredytu przez konsumenta w każdym czasie, bez potrzeby informowania o tych kredytobiorcy. Przeczytaj go koniecznie!

Termin spłaty kredytu

Zacznijmy od tego, że umowa kredytu powinna określać termin spłaty, co stanowi cechę odróżniającą ją od umowy pożyczki, bowiem w przypadku nieoznaczenia terminu zwrotu pożyczki, dłużnik zobowiązany jest zwrócić pożyczkę w terminie 6 tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę. Niedozwolony jest zapis w umowie o zobowiązaniu pożyczkobiorcy bądź kredytobiorcy do poinformowania o zamiarze zwrotu lub spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych. Otóż takie postanowienie jest sprzeczne z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim, zgodnie z art. 48 ust 2 tej ustawy kredytodawca nie może uzależnić wcześniejszej spłaty kredytu od jego poinformowania przez konsumenta. Ponadto niedozwolone jest zastrzeżenie kary umownej w przypadku opóźnienia w świadczeniu. Poza tym możliwe jest ustanowienia wysokości odsetek za czas opóźnienia, chociażby wierzyciel nie poniósł żadnej szkody oraz w przypadku, gdyby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Tu odpowiednio stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Skoro ustawa przyznaje kredytobiorcy możliwość przedterminowej spłaty kredytu to umowa o kredyt konsumencki zawarta na czas nieoznaczony nie może nakładać żadnych ograniczeń odnośnie spłaty należności przez kredytobiorcę.

Spłata przed terminem

Natomiast jeżeli konsument dokona spłaty kredytu w całości bądź w części przed terminem, wówczas całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą. Jednak wcześniejsza spłata kredytu nie powinna pociągać za sobą innych zobowiązań w postaci uiszczenia dodatkowych opłat.

Ustanowienie prowizji

Musisz wiedzieć, że w umowie kredytowej kredytodawca może zastrzec prowizję za spłatę kredytu przed terminem, jeżeli spłata przypada na okres, w którym stopa procentowa jest stała a kwota spłacanego w okresie dwunastu kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Ponadto wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłasza prezes GUSu w Monitorze Polskim z grudnia roku poprzedzającego rok spłaty kredytu. Ale ważne jest, że prowizja nie może przekraczać 1% spłacanej części kredytu.

Kategorie: Prawa konsumenta,