Jak powinny być prowadzone księgi przez biuro rachunkowe w siedzibie firmy?

Generalnie, biuro rachunkowe rozpoczęło prowadzenie ksiąg rachunkowych dla nowego podmiotu gospodarczego. Natomiast umowa zakłada, że księgi rachunkowe będą prowadzone w siedzibie firmy, a nie w biurze rachunkowym. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego, czy w związku z tym firma ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do urzędu skarbowego. Przeczytaj go koniecznie!

Przekazanie prowadzenia ksiąg

Zacznijmy od tego, że w świetle ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe, co do zasady, prowadzone są przez jednostkę. Ale jednostka może powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych na zewnątrz, przedsiębiorcy zajmującemu się usługowo prowadzeniem ksiąg rachunkowych (dla biura rachunkowego) lub przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie z innego państwa członkowskiego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Co warto sprawdzić przed podpisaniem umowy z biurem rachunkowym

Przede wszystkim usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą zgodnie z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy o rachunkowości, obejmuje zatem:

- prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

- okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

- wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

- sporządzanie sprawozdań finansowych,

- gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.


Teraz działalność polegającą na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych, zgodnie z deregulacją obowiązującą od 10 sierpnia 2014 r., mogą wykonywać przedsiębiorcy, pod warunkiem, że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby, które:

- mają pełną zdolność do czynności prawnych,

- nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości.

Księgi prowadzone poza siedzibą i w siedzibie firmy

Gdy księgi rachunkowe będą prowadzone poza siedzibą jednostki lub miejscem sprawowania zarządu, kierownik jednostki jest obowiązany powiadomić właściwy urząd skarbowy o miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych w terminie 15 dni od dnia ich wydania. Ponadto zobowiązany jest także zapewnić dostępność ksiąg rachunkowych wraz z dowodami księgowymi uprawnionym organom zewnętrznej kontroli.

Kategorie: Biuro rachunkowe,